Podmínky ochrany osobních údajů

 (GDPR - General data protection regulation)

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4, bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”), je Království litiny - Ing. Roman Skácel, IČ 00961116 se sídlem Horní Valy 3067/1, 695 01 Hodonín (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  Adresa: Horní Valy 3067/1, 695 01 Hodonín
  E-mail: litina@outlook.com 
  Telefon: +420 603 117 808
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokační údaje (jako např. Pepa z depa), síťový identifikátor, telefonní spojení, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, psychopatické, psychiatrické, ekonomické, egoistické, estetické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce eviduje osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě
  1. odeslání Vaší objednávky zboží a na základě ní vzniklé kupní smlouvy, v souladu s platnými právními normami a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "kupní smlouva"),
  2. vyplnění Vaší registrace do databáze zákazníků,
  3. poptávky plnění služeb v rámci poradenství.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, a též údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, registrace do databáze zákazníků, nebo služeb v rámci poradenství.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  1. plnění kupní smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  2. plnění služeb v rámci poradenství a evidence v databázi registrovaných zákazníků, podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
  3. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  4. oprávněný zájem správce, Váš a registrovaných zákazníků, na zprostředkování kontaktů za účelem plnění služby dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  1. výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít, či ji ze strany správce plnit,
  2. plnění služby v rámci zakázkového a poptávkového řízení,
  3. plnění služby v rámci evidence v databázi registrovaných zákazníků, dodání produktů a služeb,
  4. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje v elektronické formě
  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 2 roků od vyřízení posledního smluvního vztahu (též s ohledem na obvyklou záruční dobu na zboží),
  2. u dobrovolně zaregistrovaných zákazníků až do odvolání souhlasu k jejich uchování, nejdéle však 3 roky od vyřízení posledního smluvního vztahu,
  3. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 3 roky od vyřízení posledního smluvního vztahu,
  4. po dobu nezbytně nutnou pro plnění služeb zakázkového a poptávkového řízení a služeb spojených s poradenstvím, nejdéle však 3 roky od vyřízení posledního smluvního vztahu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 3. Osobní údaje v tištěné podobě jsou uvedeny výhradně jen na daňovém dokladu - faktuře, jejíž ověřený originál Vám bude předán spolu se zbožím. Skartace daňových dokladů je upravena právními normami a probíhá zpravidla po 15 letech. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou smluvní partneři správce, mající též stanoveny podmínky GDPR,
  1. podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb v rámci kupní smlouvy,
  2. zajišťující služby provozování technologických řešení správce,
  3. zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU), nebo mezinárodním organizacím.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně, nebo elektronicky na adresu či email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, e-mail a web: posta@uoou.cz, www.uoou.cz), a to v případě, že se domníváte, že bylo správcem porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, které tímto plní samotnou podstatu služby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře v procesu realizace objednávky. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 4. Dobrá rada na závěr: Není důležité, jaké osobní informace poskytujete navenek, nýbrž komu je poskytujete. Pokud jde o obchodníky, lékaře, stát, Vaše nejbližší, které znáte, nemáte se čeho bát, my jsme zde přeci se svojí motivací jen proto, abychom Vám snesli i Modré z nebe, pokud si je budete přát a poznáte to snadno tak, že Vás to vždycky bude něco málo (i peněz) v důsledku stát. Ovšem pokud jde o "veřejná i neveřejná úložiště osobních dat", která jsou provozována "ZDARMA", pak Vás to může stát i SOUKROMÍ. Nic na světě totiž není zdarma, obzvláště, když osobní identifikační údaje mají už dávno a dávno cenu normovaných Europalet naložených do metrové výšky ryzím zlatem, pokud jde o data milionů lidí a dokonale vybroušených briliantů, pokud jde o dokonale komplexní data jedinců... 
 5. Pokud jste se statečně dočetli až sem, zdvořile Vás žádáme, abyste se v e-mailu správce přihlásili o (další) 2%-ní "evropskou slevu" na objednané zboží. Děkujeme za Vaši moudrost, hravost a nadhled.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.